Algemeen
Koninklijk Besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen  LINK
Koninklijk Besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen   LINK

10 NOVEMBER 1967. - Koninklijk besluit nr 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.  LINK

15 MEI 1984. - Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen.  LINK 

KB 30 januari 1997 pensioenberekening  LINK 

 
Ziekteverzekering -- Gezondheidszorgen
 
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 [ZIV-wet]  LINK
Koninklijk Besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 ZIVBesluit   LINK
 
Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
(bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen)) LINK
26 MAART 2007. - Wet houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen.  LINK
24 DECEMBER 1963. - Koninklijk besluit houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.  LINK 
 
Ziekteverzekering – Uitkeringen en moederschapsrust
 
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 [ZIV-wet]   Link
Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten  LINK
13 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten LINK
15 JULI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen  LINK
Dienstencheques
17 JANUARI 2006. - Koninklijk besluit tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques LINK
12 AUGUSTUS 2008. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 januari 2006 tot invoering van een stelsel van uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques. LINK 
Mantelzorg
29 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering van een vrijstelling van bijdragen in geval van zorgen gegeven aan een
persoon  LINK
27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt om zorgen te geven aan een persoon LINK
27 SEPTEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en tot invoering van een gelijkstelling met een periode van bezigheid in geval van zorgen gegeven aan een persoon LINK
Overbruggingsrecht
18 NOVEMBER 1996. - [Koninklijk besluit houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen (Wet overbruggingsrecht zelfstandigen) LINK
6 JULI 1997. - Koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het Koninklijk Besluit van 18 november 1996
16 DECEMBER 2015. - Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen LINK
Rustpensioen – overlevingspensioen en tijdelijk overlevingspensioen
10 NOVEMBER 1967. - Koninklijk besluit nr 72 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (pensioenwet zelfstandigen) LINK
22 DECEMBER 1967. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen. (pensioenbesluit Zelfstandigen) LINK
Artikel 118 tot 154 van de Wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen (Wet Harmonisering Pensioenregelingen) LINK
30 JANUARI 1997. - Koninklijk besluit betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie. LINK
VAPZ
24 DECEMBER 2002. - Programmawet (I). LINK
Vennootschapsbijdrage
9 MEI 2016. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en
diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen LINK

© Bart Pittoors

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now